AryaWeb Server Rocks
آموزش » Outlook 2003

برای تنظیم آدرس ایمیل خود و استفاده از Outlook نسخه ۲۰۰۳ مراحل زیر را مطابق با تصاویر دنبال کنید.

1. نرم‌افزار "Outlook" را اجرا کنید.
نرم‌افزار "Outlook" را اجرا کنید.
2. در منو "Tools" گزینه "Email Accounts" را انتخاب نمایید.
در منو "Tools" گزینه "Email Accounts" را انتخاب نمایید.
3. در صفحه باز شده پس از انتخاب "Add a new e-mail account" روی دکمه "Next" کلیک کنید.
در صفحه باز شده پس از انتخاب "Add a new e-mail account" روی دکمه "Next" کلیک کنید.
4. در صفحه جدید گزینه "POP۳" را انتخاب نموده و دکمه "Next" را کلیک کنید.
در صفحه جدید گزینه "POP۳" را انتخاب نموده و دکمه "Next" را کلیک کنید.
5. در این قسمت اطلاعات موبوط به آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. توجه داشته باشید در قسمت "Incoming mail Server (POP۳)" و "Outgoing mail server (SMTP)" نام دامین خود را با اضافه نمودن "mail." به ابتدای آن وارد نمایید. همچنین "User Name" باید آدرس کامل ایمیل باشد. پس از وارد نموده مشخصات روی دکمه "More Settings" کلیک کنید.
در این قسمت اطلاعات موبوط به آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. توجه داشته باشید در قسمت "Incoming mail Server (POP۳)" و "Outgoing mail server (SMTP)" نام دامین خود را با اضافه نمودن "mail." به ابتدای آن وارد نمایید. همچنین "User Name" باید آدرس کامل ایمیل باشد. پس از وارد نموده مشخصات روی دکمه "More Settings" کلیک کنید.
6. روی گزینه "Outgoing Server" کلیک کنید.
روی گزینه "Outgoing Server" کلیک کنید.
7. گزینه "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را انتخاب کنید و سپس روس گزینه "Advance" کلیک کنید.
گزینه "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را انتخاب کنید و سپس روس گزینه "Advance" کلیک کنید.
8. در قسمت "Outgoing server (SMTP)" بجای ۲۵ عدد ۲۵۰ را وارد نمایید سپس روی دکمه "OK" کلیک کنید.
در قسمت "Outgoing server (SMTP)" بجای ۲۵ عدد ۲۵۰ را وارد نمایید سپس روی دکمه "OK" کلیک کنید.
9. روی دکمه "Finish" کلیک کنید. اکانت ایمیل شما با موفقیت ایجاد شده است. برای تنظیم آدرس‌های دیگر میتوانید دوباره از مرحله ۲ شروع کنید.
روی دکمه "Finish" کلیک کنید. اکانت ایمیل شما با موفقیت ایجاد شده است. برای تنظیم آدرس‌های دیگر میتوانید دوباره از مرحله ۲ شروع کنید.